Algemene gebruiksvoorwaarden

versie 2.14

Door het registreren/aanmelden gaat u akkoord met deze overeenkomst en gaat u een verbintenis aan met Eurocottage Rental B.V.

EuroCottage Rental B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8251 CX) Dronten aan de Lijzijde 24 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder van Eurocottage verder te noemen “Eurocottage”;

en

U als aanbieder van vakantie-accommodatie(s) verder te noemen als de “Aanbieder”

Overwegene dat:

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Definities

Particulier Aanbieder: Privé eigenaar met maximaal 4 vakantie-accommodaties en die deze woningen niet beroepsmatig verhuurt.
Professionele Aanbieder: Agent, bemiddelaar, beheerder of eigenaar die beroepsmatig vakantie-accommodaties en of vakantiecomplexen verhuurd en of bemiddeld.
Boekingsplatform: De website en het eigen verhuurcentrum.
Website: De website eurocottage.com of een van de andere aangesloten websites.
Particulier verhuurder abonnement: Abonnementen alleen voor een Particulier Aanbieder.
Professional abonnement: Een abonnement alleen voor een Professionele Aanbieder.

Artikel 2: Verplichtingen EuroCottage

EuroCottage verplicht zich via haar boekingsplatform en Website(s) in Europa om de accommodatie(s) van Aanbieder via het internet te promoten en een positieve impuls te geven voor verhuur. Deze promotie houdt o.a. in:

  1. Registratie van de accommodatie(s) op het boekingsplatform.
  2. Web ranking en search optimalization van de Website(s) bij de zoekmachines in de landen van Europa waar EuroCottage met haar Website(s) actief is.
  3. Het verzorgen van promotionele activiteiten door het gehele jaar.
  4. Het verstrekken van informatie aan consumenten.

Aanbieder heeft via de Website de beschikking over een eigen verhuurcentrum (extranet), van waaruit de Aanbieder alle reserveringen van consumenten adequaat kan behandelen en verwerken. Via dit verhuurcentrum kan de Aanbieder tevens de gegevens van de accommodatie zelfstandig beheren.

In het abonnement zit 1 gratis vertaling in Duits, Nederland en Engels inbegrepen.

Via onze Website maken wij consumenten duidelijk dat de sites fungeren als online intermediair tussen consument en Aanbieder en dat de consument altijd gehouden is aan de verhuurvoorwaarden zoals Aanbieder die met de consument bij een boeking overeenkomt. EuroCottage is in deze overeenkomst geen partij en kan daarom door zowel de consument als de Aanbieder niet aansprakelijk worden gehouden voor afspraken die tussen hen beide zijn gemaakt.

Informatie van consumenten die betrekking hebben op de dienstverlening of de presentatie van de accommodatie(s) worden aan de Aanbieder doorgespeeld op dat deze in staat is de dienstverlening op peil te houden.

Artikel 3 Verplichtingen Aanbieder

Aanbieder garandeert dat de beschrijving en afbeeldingen van de woning(en) en omgeving geheel overeenkomstig de werkelijkheid is en dat deze informatie gedurende de gehele looptijd van de samenwerking actueel gehouden wordt.

Aanbieder garandeert een goede en constante kwaliteit van de woning(en) en inventaris gedurende de gehele looptijd van de samenwerking. Ook draagt de Aanbieder zorg voor kleine inventaris zoals keukengerei en servies om een comfortabel verblijf voor het maximum aantal personen te garanderen.

Aanbieder garandeert dat de woning(en) in alle opzichten veilig is en geen gebreken heeft die de veiligheid van gasten en hun bezittingen in gevaar kan brengen.

Aanbieder houdt zich aan officiële marktconforme tarieven omtrent de servicekosten (energiekosten, schoonmaak en toeristenbelasting).

Aanbieder is wettelijk aansprakelijk voor schade op enigerlei wijze toegebracht aan gasten of hun bezittingen veroorzaakt door gebreken en technische storingen aan de woning. Tevens is Aanbieder wettelijk aansprakelijk betreffende klachten over kwaliteitsgebreken van de tuin, woning en inrichting en wordt de Aanbieder verantwoordelijk gehouden voor afwijkingen in de inrichting die niet conform de beschrijving van de woning en inventaris op onze sites zijn.

Professionele Aanbieder met een Professional abonnement en Particulier Aanbieder met een standaard abonnement garanderen een verhuurbare periode van 12 maanden.

Aanbieder zet zich volledig in om de onderlinge samenwerking te bevorderen door informatie uitwisseling en het strikt uitvoeren van de wijzigingen in het online (bezetting) administratiesysteem waardoor de internetsites in staat zijn als online EuroCottage te functioneren.

Wanneer Aanbieder een aanvraag voor een boeking van een consument ontvangt is de Aanbieder verplicht om binnen een termijn van ten hoogste 24 uur de consument een antwoord te geven op dit reserveringsverzoek door in het verhuurcentrum de status van deze aanvraag te veranderen. Indien Aanbieder aan deze verplichting niet voldoet zal de consument automatisch een alternatief aangeboden krijgen, waarmee de aanvraag kan komen te vervallen.

Aanbieder is verplicht derden geen toegang tot het boekingsplatform te geven en de verstrekte toegangscode strikt vertrouwelijk te gebruiken.

Artikel 4 Vergoedingen

De vergoeding is per abonnement als volgt opgebouwd:

Particulier verhuurder
abonnement

Professional
abonnement

Advertentieprijs

n.v.t.

n.v.t.

Transactiekosten

7 of 0% van de netto huurwaarde van de boeking

15% van de netto huurwaarde van de boeking

Prijs per jaar

50 of 75 Euro

150 Euro

De vergoedingen zijn exclusief Nederlandse BTW.

Aanbieder heeft de mogelijkheid om bij wijzigingen van zijn omschrijving tekst deze tekst te vertalen in Engels, Duits en Nederlands voor €20,- excl. BTW.

Aanbieder heeft de mogelijkheid om de registratie van zijn accommodatie(s) door EuroCottage te laten uitvoeren voor €25,- excl. BTW per accommodatie.

De vergoeding, die in het geval van een geaccepteerde boeking via de Website wordt gerealiseerd, zal door EuroCottage periodiek worden gefactureerd. De betaling vindt plaats op basis van een factuur binnen een termijn van ten hoogste 14 dagen.

Indien er is geboekt en ook achteraf alsnog de boeking door de Aanbieder wordt geannuleerd, dan rekent EuroCottage voor deze boeking € 20,- excl. BTW aan annuleringskosten voor de door EuroCottage gemaakte kosten.

Artikel 5 Betalingen

Voor het Abonnement is de Aanbieder de vergoeding verschuldigd aan EuroCottage zoals gespecificeerd in Artikel 4.

Boven de overeengekomen prijzen en tarieven zal de BTW aan de Aanbieder in rekening worden gebracht.

EuroCottage is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Aanbieder niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Aanbieder gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Facturen worden door de Aanbieder betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Aanbieder binnen veertien dagen na ontvangstdatum van de factuur betalen.

Indien de Aanbieder de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Aanbieder, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien de Aanbieder na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan EuroCottage de vordering uit handen geven, in welk geval de Aanbieder naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 6 Duur en ontbinding van de overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar. Partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd.

Ieder der partijen kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang – derhalve zonder enige ingebrekestelling – geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:

  1. aan de andere partij (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
  2. voor de andere partij faillissement wordt aangevraagd;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd en/of anderszins ophoudt te bestaan;
  4. de activiteiten van de andere partij worden stilgelegd.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot eventuele auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, databankrechten en/of rechten met betrekking tot bescherming van know-how op EuroCottage’s boekingsplatform en door EuroCottage anderszins ter beschikking gestelde programma´s en documentatie blijven eigendom van EuroCottage of diens licentiegever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

EuroCottage treedt voor Particulier verhuurders op als ware zij uitgever van een medium waarin verhuurder adverteert.

EuroCottage treedt voor Professioneel verhuurder op als intermediair.

EuroCottage is in haar rol als adverteerder en als intermediair op generlei wijze aansprakelijk voor schade van enigerlei aard, die voor, tijdens of na een boeking of reservering van een vakantiewoning voort kan komen. Gezien dat de consument altijd gehouden is aan de verhuurvoorwaarden zoals Aanbieder die met de consument bij een boeking overeenkomt. EuroCottage is in deze overeenkomst geen partij en kan daarom door zowel de consument als de Aanbieder niet aansprakelijk worden gehouden voor afspraken die tussen hen beide zijn gemaakt.

De Aanbieder is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van alle verstrekte teksten, afbeeldingen en andere gegevens met betrekking tot de plaatsing van zijn woning op de Website van EuroCottage.

Indien Eurocottage schade ondervindt door misbruik van de Aanbieder van het boekingsplatform is EuroCottage gerechtigd deze schade op de Aanbieder te verhalen.

Klachten en financiële eisen van gasten gebaseerd op hetzij afwijkingen van de toestand van een woning en/of inventaris ten opzichte van de omschrijving op de sites hetzij vanwege een slechte staat van onderhoud zijn ten allen tijden voor rekening van Aanbieder. Indien EuroCottage via de Website een klacht van een consument ontvangt zal deze bij schriftelijke indiening altijd in overleg met Aanbieder worden beoordeeld. Aanbieder zal zelf bij schadeloosstelling de wijze van tegemoetkoming vaststellen. EuroCottage kan hierbij Aanbieder adviseren.

EuroCottage verzoekt de Aanbieder voor eigen rekening een schade- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 9 Overmacht

Ingeval van overmacht wordt de nakoming door EuroCottage van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat EuroCottage tot enige schadevergoeding terzake is gehouden. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de Aanbieder mededeling worden gedaan.

Artikel 10 Overige bepalingen

EuroCottage behoudt het recht voor de dienstverlening op elk willekeurig moment te beëindigen als er redenen zijn om aan te nemen dat de Aanbieder verzuimt de Overeenkomst na te leven.

EuroCottage behoudt het recht de voorwaarden van deze Overeenkomst te wijzigen. De contactpersoon van de Aanbieder wordt schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte gebracht ten minste een maand voordat de wijzigingen van kracht zijn. In dit geval heeft de Aanbieder het recht om de Overeenkomst te beëindigen zodra de nieuwe voorwaarden van kracht zijn.

Ongeacht de criteria voor beëindiging en de beëindigende partij worden de vergoeding die de Aanbieder heeft betaald, niet gerestitueerd bij beëindiging.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van deze nietige of niet rechtsgeldige bepalingen behouden blijft.

De meest gerede partij zal, indien hij meent dat sprake is van een geschil, voortvloeiend uit deze Overeenkomst en /of (opvolgende) deelovereenkomsten, zulks kenbaar maken aan de andere partij. In voorkomend geval zullen partijen eerst met elkaar in overleg treden alvorens de zaak aan de rechter voor te leggen, onverminderd het recht om in spoedeisende zaken in rechte een voorlopige voorziening te verzoeken.

Indien het niet mogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil, met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie, zal worden beslecht door bevoegde rechtbank te Almelo in Nederland.